• Nâng tầm quản trị chiến lược

    People are the most important asset of your company. We help you keep the best employees excelling.

    Free Demo

Optimize values generated from your people

Ứng dụng phương pháp quản trị nhân sự theo hiệu suất của những doanh nghiệp hàng đầu

Apply Human Resource Management methodology of Top companies.

Đánh giá chính xác năng lực nhân viên với những mục tiêu và KPIs rõ ràng

Evaluate performance of organizations, departments and employees based on clear objectives and KPIs

Quản lý hiệu quả bộ máy nhân sự doanh nghiệp

Build up KPI map & manage Strategy & Employees based on Balanced Scorecard model

THE EASIEST WAY TO BUILD STRATEGY MAP & OPTIMIZE PERFORMANCE

Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc

Manage objectives for each position

Xác định các kỹ năng và năng lực thiếu sót của từng nhân viên

Identify the skills and competencies gap of each employee

Đánh giá năng lực chính xác theo phương pháp 360° feedback

Evaluate the performance accurately based on 360° feedback methodology.

Xác định nhân viên yếu kém trong doanh nghiệp

Identify underperformers in the company

Quản trị KPI & Báo cáo trực tuyến

Manage KPIs & Generate online report

Kế hoạch đào tạo & phát triển nhân viên

Build up training and development plan

FREE DEMO

Call us now!

(+60) 112 676 6598
+84 866 599 998